Maria Vlaho

dipl.iur.

Maria Vlaho diplomirana je pravnica i direktorica društva EMDA d.o.o., Zagreb, koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 6 godina radnog iskustva u području javne nabave, kao i savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz pretpristupnog programa IPA te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Navedeno uključuje savjetovanje te davanje mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao osoba za nepravilnosti i donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti, što uključuje i kontrolu postupaka nabave koje provode korisnici sredstava. Za vrijeme rada u društvu Projekt jednako razvoj d.o.o. stekla je dodatno iskustvo provodeći ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava na strani korisnika, uključivo postupke javne nabave za potrebe korisnika. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj, kao i javnoj nabavi. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.