Gospodarenje otpadom te obveze lokalnih jedinica u gospodarenju komunalnim otpadom – praktični seminar

Datum i vrijeme

Uskoro objavljujemo novi termin seminara!

Održani termini: 20.05.2022., 11.10.2022., 13.03.2023., 02.06.2023., 15.12.2023.

Lokacija

Zagreb, hotel The Westin

Akcija

Za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust od 10% na cijenu kotizacije!

Cijena

211,02 EUR + PDV

1.590,00 kn + PDV prema tečaju (1EUR = 7,53450Kn)

Niz godina zakonodavac želi ili bolje rečeno mora, pod pritiskom EU, što bolje gospodariti otpadom. Noviji pokušaj toga je Zakon o gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu još 2021. godine. Pri tom je važnost dana gospodarenju komunalnim otpadom u čemu mora biti što manje zbrinjavanja odlaganjem otpada, jer je to najmanje poželjna komponenta gospodarenja komunalnim otpadom. Gospodarenjem komunalnim otpadom osigurava se mogućnost korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Jedinice lokalne samouprave bile su obvezne do 31.01.2022. donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Da li su ispunile tu obvezu i što ona znači građanima?
Da li ZOGO potiče proizvođača otpada i posjednika otpada da sortiraju i odvojeno predaju otpad (papir, staklo, karton, metal, plastiku, biootpad, drva, tekstil, ambalažu, otpadne baterije, akumulatore, glomazni otpad, ….)? Jesmo li dovoljno svjesni te obaveze ili ćemo Planet zatrpati otpadom?

Odgovornost za nepoštivanje odredaba ZOGO je velika. Davatelji usluge, osobe koje upravljaju reciklažnim dvorištem, pravne osobe koje su organizirale akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe, sportsko, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja a prije nisu obavijestile nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, pravna osoba koja je organizirala akciju prikupljanja otpada i nije u roku od 8 dana od dana završetka akcije, dostavila nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o provedenoj akciji kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 50.000,00 kn. (u EUR protuvrijednosti) Jedinicama lokalne samouprave za nepoštivanje odredaba ZOGO mogu se u 25 slučajeva naplatiti novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kn – 100.000,00 kuna (u EUR protuvrijednosti) , za prekršaj. Upravo zato za Vas smo organizirali ovaj praktični interaktivni seminar.

Svi SmartBiz seminari i edukacije su zamišljeni i koncipirani na način u svakom trenutku polaznici mogu postavljati pitanja i pokrenuti raspravu, a na sve eventualne upite koji ne budu odgovoreni na predavanju odgovor polaznici dobivaju pisanim putem. Cilj naših seminara i edukacija je kroz interaktivni pristup u kratko vrijeme riješiti Vaše poslovne probleme i prenijeti Vam iskustva i znanje vrhunskih stručnjaka. Trajanje samih seminara i edukacija temelji se na rezultatima analiza koje potvrđuju da je upravo naš model optimalan za učenje i usvajanje novih znanja i iskustava.

Kratki sadržaj seminara

 • Razlog donošenja ZOGO, mjere
 • Što je gospodarenje otpadom, svrha, nadležnosti, načela
 • Planski dokumenti, ciljevi gospodarenja otpadom, spriječimo nastanak otpada, obaveze proizvođača i posjednika
 • Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom,odvojeno sakupljanje, dozvola, odlagališta otpada,centri za gospodarenje otpadom, reciklažna dvorišta, što manje zbrinjavanja
 • Gospodarenje komunalnim otpadom, Odluka jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge
 • Cijena – cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
 • Ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
 • Informacijski sustav gospodarenja otpadom, nadzor, prekršajne odredbe
 • Zaključno razmišljanje i odgovori na pitanja

Raspored predavanja

VrijemeAktivnost
08:30-09:00Prijava sudionika i preuzimanje radnih materijala
09:00-10:30Prvi blok predavanja
10:30-11:00Pauza za kavu, zakusku i neformalni razgovor s predavačicom i kolegama
11:00- 13:30Drugi blok predavanja i vrijeme za pitanja i odgovore

Ovaj seminar je namijenjen za:
županije, općine, gradove, trgovačka-komunalna društva, udruge građana kao korisnika usluga.

Radni materijali

Za praćenje predavanja u tiskanom obliku.

Kava, čaj, sokovi

U dvorani tijekom pauze

Snack

U dvorani tijekom pauze

Uvjerenje

O pohađanju edukacije u digitalnom obliku

Opći uvjeti

Prijavom na seminar, edukaciju ili konferenciju prihvaćate naše opće uvjete poslovanja. Prijavu na edukativni program je moguće otkazati najkasnije 5 radnih dana prije početka programa, a kotizacija se uplaćuje najkasnije 4 radna dana prije početka programa. Polaznici koji odustanu nakon isteka roka od najkasnije 5 radnih dana nemaju pravo na povrat kotizacije i plaćaju iznos u cijelosti. Smart Biz d.o.o. zadržava pravo otkazivanja seminara, edukacija i konferencija, i u tom slučaju se uplaćeni iznos za kotizacije naručiteljima vraća u cijelosti. Podatke koje ste naveli u prijavi na neki od naših programa možemo koristiti u promotivnim akcijama ali neće biti dani trećim osobama, te oni po vašem zahtjevu mogu biti uklonjeni ili promijenjeni. Pogledajte našu Politiku privatnosti.

Popusti na seminare i edukacije:

 • Popust za drugu i svaku sljedeću osobu iz istog poslovnog subjekta: 10%
 • Popust za sudionike iz nevladinih udruga i humanitarnih organizacija: 15%

Popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju.

© Smart Biz d.o.o. 2017.